Vedtægter

Hvidovre Atletik & Motion

  • 15/03/2016
  • #HvidovreAM

Vedtægter:

§1. Navn og hjemsted:
Foreningens navn er Hvidovre Atletik & Motion. Foreningens hjemsted er Hvidovre Stadion, Sollentuna Allé
1-3, 2650 Hvidovre i HvidovreKommune.

§2. Formål:
Foreningens formål er at dyrke og udbrede kendskab til atletik og motion på både elite- og breddeplan.

§3. Tilhørsforhold:
Foreningen er medlem af Dansk Atletik Forbund (DAF) under Danmarks Idrætsforbund (DIF) samt Danske
Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) og er underlagt disses love. Foreningen er ligeledes underlagt de med Hvidovre kommune oprettede aftaler vedrørende benyttelse af Hvidovre stadion.

§4. Stemmeret:
Alle medlemmer over 15 år har stemmeret på foreningens generalforsamlinger og møder. Er man under 15 år overgår stemmeret til én forælder eller én værge. For alle gælder, at man kun har stemmeret ved personligt fremmøde, og hvis man ikke er i kontingentrestance eller har anden gæld til foreningen, samt har været medlem i mindst 3 måneder før generalforsamlingen. Alle fremmødte på generalforsamlinger og møder har taleret.

§5. Underafdelinger:
Foreningen er hovedafdeling for atletik- og motionsaktiviteter. Andre idrætsaktiviteter kan optages gennem 
vedtagelse på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Der kan i denne forbindelse oprettes underafdelinger til varetagelse af disseaktiviteter. Underafdelinger er forpligtede i h.t. disse vedtægter. Underafdelingernes vedtægter skal godkendes af hovedafdelingens bestyrelse. Underafdelingerne betaler et årligt kontingent til hovedafdelingen. Kontingentet fastsættes på hovedafdelingens ordinære generalforsamling ud fra medlemstal og fællesudgifter. Hovedafdelingen hæfter ikke for aftaler, som en underafdeling træffer uden hovedafdelingens godkendelse. Underafdelinger skal føre referat af generalforsamling og fremlægge årsregnskab for hovedafdelingens bestyrelse. Ajourført medlemsfortegnelse skal forelægges hovedafdelingens kasserer hvert år inden den 1/10. Korrespondance mellem en underafdeling og en offentlig myndighed, der skønnes at have interesse for hovedafdelingen, må kun finde sted med hovedafdelingens formands påtegning. Opløses en underafdeling, overgår afdelingens aktiver til hovedafdelingen. Opløsning af en underafdeling eller udtrædelse kan besluttes på en ordinær generalforsamling i afdelingen, hvor der til gyldig beslutning kræves, at mindst halvdelen af afdelingens stemmeberettigede medlemmer er til stede på generalforsamlingen, og at mindst 3/4 af de fremmødte stemmer for ovennævnte. Er ikke mindst halvdelen af medlemmerne tilstede indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, som er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, og her kræves, at mindst 3/4 af de fremmødte stemmer for en opløsning eller udtrædelse af hovedafdelingen.

§6. Generalforsamlingen:
Generalforsamlingen, der skal afholdes i Hvidovre, er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling skal indkaldes skriftlig via mail til medlemmerne og annonceres desuden på foreningens hjemmeside med mindst 3 ugers varsel, og afholdes hvert år inden den 31. marts med flg. dagsorden:
1. Valg af dirigent (som ikke er medlem afbestyrelsen).
2. Formandens beretning.
3. Årsregnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Budget og fastsættelse afkontingent.
6. Valg (i h.t. lovenes §8.)
7. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde skriftligt senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Dagsorden med rettidigt indkomne forslag bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen af bestyrelsen ved udsendelse pr. mail samt ved offentliggørelse på foreningens hjemmeside. Forslag til ændring af foreningens vedtægter skal for at have gyldighed være vedtaget med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer. Øvrige beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

§7. Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt der skriftligt fremsættes en begæring herom af mindst 10 stemmeberettigede medlemmer eller af bestyrelsen, og den afholdes senest 4 uger efter den modtagne anmodning herom. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes skriftligt via mail til medlemmerne med mindst 14 dages varsel og annonceres desuden på foreningens hjemmeside. Forslag, der ønskes behandlet på en ekstraordinær generalforsamlingen, skal være formanden i hænde skriftligt senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Der henstilles til, at indsendte forslag offentliggøres af bestyrelsen 8 dage før afholdelsen ved udsendelse pr. mail samt ved offentliggørelse på foreningens hjemmeside. Vedtagelser sker som på ordinære generalforsamlinger.

§8. Valg til bestyrelse og økonomiudvalg:
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af formand, næstformand, økonomiansvarlig, 4 bestyrelsesmedlemmer samt 1-2 suppleanter, der har møderet men ikke stemmeret i bestyrelsen. Bestyrelsen er, i perioden mellem generalforsamlingerne, foreningens øverste politiske og økonomiske myndighed, og skal som sådan fastlægge den overordnede kurs for foreningens drift og udvikling. Den daglige drift varetages primært af foreningens forskellige udvalg (se § 9). 

Bestyrelsen vælges på den årlige ordinære generalforsamling således:
• Formand og to bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år for en toårig periode.
• Næstformand, økonomiansvarlig og to bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år for en toårig periode.
• 1-2 suppleanter vælges for en etårig periode.
• På den ordinære generalforsamling vælges desuden 2-3 medlemmer for en etårig periode til et økonomudvalg der under ledelse af den økonomiansvarlige styrer foreningens daglige økonomi og via kritiske analyser skal give input til bestyrelsen ift styring, budgettering og prioritering af foreningens midler.
• Der vælges endvidere 2 revisorer for en etårig periode.

§9. Nedsættelse af diverse udvalg:
Bestyrelsen kan til varetagelse og drift af foreningens opgaver og aktiviteter nedsætte udvalg og arbejdsgrupper.
Bestyrelsen er ansvarlig for at beskrive opgaver og rammer for arbejdet i sådanne udvalg og arbejdsgrupper.
Bestyrelsen udpeger blandt sine medlemmer kontaktpersoner til de respektive udvalg og arbejdsgrupper, som
hver især ligeledes blandt sine medlemmer udpeger en kontaktperson til bestyrelsen.
Alle udvalg og arbejdsgrupper er underlagt de budgetmæssige rammer, som er fastlagt af foreningens
generalforsamling og bestyrelse.

§10. Kontingent, regnskabsår og tegningsret:
Foreningen er en økonomisk selvstændig enhed. Kontingent fastsættes af generalforsamlingen hvert år for et år
ad gangen. Hvis et medlem ikke har betalt sit kontingent for nærmest forudgående kontingentperiode, er vedkommende i restance og mister herved medlemsrettighederne. Regnskabsåret følger kalenderåret.
Foreningen tegnes af enten formanden eller to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være
næstformanden eller denøkonomiansvarlige.

§11. Æresmedlemmer:
Bestyrelsen kan i enighed udnævne et medlem til æresmedlem, såfremt den finder, at den pågældende ved sin
indsats for foreningen har gjort sig særligt fortjent til dette. Æresmedlemmer er kontingentfri på livstid og
bevarer alle medlemsrettigheder iforeningen.

§12. Eksklusion:
Hvis et medlem modarbejder eller skader foreningens interesser (direkte eller indirekte), er bestyrelsen
berettiget til at ekskludere vedkommende. Eksklusionen kan indankes for en generalforsamling.

§13. Vedtægtsændring:
Forslag til vedtægtsændring skal indgives skriftligt til foreningens formand senest 10 dage før
generalforsamlingen og skal for at have gyldighed vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer. Alle
vedtagne forslag træder i kraft fra og med den Generalforsamling, hvor forslaget er vedtaget.
Indsendte vedtægtsændringer skal offentliggøres af bestyrelsen senest 8 dage før afholdelsen ved udsendelse
pr. mail samt ved offentliggørelse på foreningens hjemmeside og ved ophængning i atletikhallen og i
klublokalerne.

§14. Fusion:
Foreningen kan indgå fusion (sammenlægning) med en anden idrætsforening, når dette vedtages på en ordinær
generalforsamling samt en ekstra ordinær generalforsamling afholdt tidligst 4 uger efter og senest 6 uger efter
den ordinære generalforsamling. Vedtagelsen skal ske på begge generalforsamlinger med mindst 3/4 af de
fremmødte stemmer. Ved fusion overgår aktiver og passiver til den fusionerede forening.

§15. Opløsning:
Foreningen kan opløses, når dette vedtages på en ordinær generalforsamling samt en ekstra ordinær generalforsamling afholdt tidligst 4 uger efter og senest 6 uger efter den ordinære generalforsamling. Vedtagelsen skal ske på begge generalforsamlinger med mindst 3/4 af de afgivne stemmer.
Ved opløsning tilfalder evt. aktiver andre almengørende eller